Jesenná zbierka na Charitu

Na Prvú adventnú nedeľu sa v našich kostoloch bude konať zbierka na charitu. Spišská katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispejú na charitnú zbierku. Výnos zo zbierky bude použitý na rekonštrukciu Domu Charitas sv. Kataríny Laboure v Spišskej Novej Vsi. Tu sa budú nachádzať priestory pre špecializované sociálne poradenstvo, denné stacionáre pre zdravotne postihnutých a seniorov, priestory potravinovej pomoci, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a ďalšie priestory potrebné pre službu núdznym. Srdečne Pán Boh zaplať a požehnaj! PhDr. Ing. Pavol Vilček – diecézny riaditeľ

Zábavné dopoludnie pre deti – 2017

Farnosť Ružomberok pri príležitosti oslavy sviatku svojho patróna pozýva všetky deti na 10. ročník Zábavného dopoludnia pre deti v sobotu 2. decembra od 9:30 do 12:30 na Gymnáziu sv. Andreja. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, hry a tance a spoločenské hry pod vedením animátorov z ERKA.

Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka

Dňa 14.novembra 2017 si pripomenieme Pamätný deň narodenia BS biskupa Jána Vojtaššáka – okrúhle výročie: 140 rokov jeho narodenia. Pri tejto vzácnej príležitosti Vás srdečne pozývame na slávenie ďakovnej svätej omše, ktorú v deň narodenia Božieho sluhu Jána Vojtaššáka  bude celebrovať J.E. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov o 17.00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spolu chceme ďakovať za veľký dar, ktorý Spišská diecéza dostala v biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Pripomenieme si odkaz jeho života a hrdinského mučeníctva pre túto dobu, v ktorej žijeme. Zároveň budeme s dôverou prosiť za jeho blahorečenie. Svätej omši, ktorá bude v priamom prenose vysielaná na vlnách Rádia Lumen bude predchádzať modlitba posvätného ruženca.

ODPUSTKY V PROSPECH ZOSNULÝCH

cintorinVeriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri pod­mienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.