Náš novokňaz – Štefan Bocko

V sobotu 17. júna 2017 bude na Spišskej Kapitule vysvätený za kňaza Ing. Štefan Bocko, PhD. Kňazská vysviacka je o 10.00 hodine. Primície bude novokňaz sláviť v nedeľu 18. júna 2017 vo farskom kostole o 10.00 hod. Srdečne blahoželáme.

Storočnica fatimských zjavení 2017

Storočnica fatimských zjavení – úplné odpustky

Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení, v období od 27. novembra 2016 do 26. novembra 2017, obdaroval úplnými odpustkami všetkých veriacich:

1) ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávnosti, či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa modlitbu Otče náš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

2) ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo na inom vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otčenáš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

3) ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu cestovať, robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bude možné tri podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej vo výročitých dňoch zjavení (vždy v 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) sa duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu;

K získaniu úplných odpustkov je potrebné, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

Týždeň kresťanskej kultúry

V dňoch 2. -7. mája 2017 bude v našom meste prebiehať Týždeň kresťanskej kultúry. Jeho náplňou sú rôzne podujatia zamerané na kresťanskú kultúru.
V utorok 2. mája bude o 14:00 hod. Vernisáž výstavy Ondreja Ďuriana v prítomnosti autora, a o 15:00 hod. verejná diskusia o katolíckom vzdelávaní.
V stredu 3. mája – prehliadka dokumentárnych filmov s produkciou Lux communication a diskusiou o kresťanskej audiovizuálnej kultúre
Vo štvrtok 4. mája – 16:00 Vernisáž výstavy diel fotografickej súťaže.
V piatok 5. mája – o 18:00 v Evanjelickom kostole Ekumenická bohoslužba.
V nedeľu 7. mája – o 18:00 v Synagóge Koncert z diel Antonia Vivaldiho. Účinkujú pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU a Komorný orchester Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu. Podrobné informácie o mieste a čase jednotlivých podujatí nájdete na plagáte na výveske.

7. Národný týždeň manželstva 2017

V týždni od 13.2.-19.2. 2017 sa na Slovensku už po siedmykrát uskutoční Národný týždeň manželstva,  ktorého cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu manželstva. Motto tohoročného NTM sa nesie v duchu myšlienky: „Spolu na ceste“. Bližšie informácie nájdete na stránke: http://ntm.sk/ .Snúbencom je adresovaná ponuka predmanželskej prípravy „Ohne snúbencov“, ktorá sa uskutoční vo Svite v dňoch od 24.3-26.3.2017 a ktorú organizuje Hnutie kresťanských rodín.

Modlitba za manželstvo
Pane Ježišu, odovzdávame Ti manželstvá celého Slovenska.
Prosíme Ťa, daj manželom vernosť a vytrvalosť zotrvať na ceste manželstva, na ktorú nastúpili dňom uzavretia sviatosti manželstva.
Ochraňuj manželstvá pred nebezpečenstvom nevery, pred ochabnutím v láske, pred netrpezlivosťou a sebeckosťou.
Zachovaj ich vo svojej milosti po všetky dni ich spoločného života.
Daj im silu kráčať  spolu cestou manželstva a pomôž im prekonávať všetky životné prekážky.
Ďakujeme Ti, že  spájaš muža a ženu nerozlučiteľným putom, daj im milosť vytrvať spolu až do smrti.
Daj, aby si vzájomne pomáhali na ceste k svätosti a cez manželskú lásku raz prišli k Tebe spolu so svojimi deťmi a chválili Ťa na veky vekov.
AMEN.