Storočnica fatimských zjavení 2017

Storočnica fatimských zjavení – úplné odpustky

Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení, v období od 27. novembra 2016 do 26. novembra 2017, obdaroval úplnými odpustkami všetkých veriacich:

1) ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávnosti, či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa modlitbu Otče náš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

2) ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo na inom vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otčenáš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

3) ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu cestovať, robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bude možné tri podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej vo výročitých dňoch zjavení (vždy v 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) sa duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu;

K získaniu úplných odpustkov je potrebné, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

Týždeň kresťanskej kultúry

V dňoch 2. -7. mája 2017 bude v našom meste prebiehať Týždeň kresťanskej kultúry. Jeho náplňou sú rôzne podujatia zamerané na kresťanskú kultúru.
V utorok 2. mája bude o 14:00 hod. Vernisáž výstavy Ondreja Ďuriana v prítomnosti autora, a o 15:00 hod. verejná diskusia o katolíckom vzdelávaní.
V stredu 3. mája – prehliadka dokumentárnych filmov s produkciou Lux communication a diskusiou o kresťanskej audiovizuálnej kultúre
Vo štvrtok 4. mája – 16:00 Vernisáž výstavy diel fotografickej súťaže.
V piatok 5. mája – o 18:00 v Evanjelickom kostole Ekumenická bohoslužba.
V nedeľu 7. mája – o 18:00 v Synagóge Koncert z diel Antonia Vivaldiho. Účinkujú pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU a Komorný orchester Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu. Podrobné informácie o mieste a čase jednotlivých podujatí nájdete na plagáte na výveske.

7. Národný týždeň manželstva 2017

V týždni od 13.2.-19.2. 2017 sa na Slovensku už po siedmykrát uskutoční Národný týždeň manželstva,  ktorého cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu manželstva. Motto tohoročného NTM sa nesie v duchu myšlienky: „Spolu na ceste“. Bližšie informácie nájdete na stránke: http://ntm.sk/ .Snúbencom je adresovaná ponuka predmanželskej prípravy „Ohne snúbencov“, ktorá sa uskutoční vo Svite v dňoch od 24.3-26.3.2017 a ktorú organizuje Hnutie kresťanských rodín.

Modlitba za manželstvo
Pane Ježišu, odovzdávame Ti manželstvá celého Slovenska.
Prosíme Ťa, daj manželom vernosť a vytrvalosť zotrvať na ceste manželstva, na ktorú nastúpili dňom uzavretia sviatosti manželstva.
Ochraňuj manželstvá pred nebezpečenstvom nevery, pred ochabnutím v láske, pred netrpezlivosťou a sebeckosťou.
Zachovaj ich vo svojej milosti po všetky dni ich spoločného života.
Daj im silu kráčať  spolu cestou manželstva a pomôž im prekonávať všetky životné prekážky.
Ďakujeme Ti, že  spájaš muža a ženu nerozlučiteľným putom, daj im milosť vytrvať spolu až do smrti.
Daj, aby si vzájomne pomáhali na ceste k svätosti a cez manželskú lásku raz prišli k Tebe spolu so svojimi deťmi a chválili Ťa na veky vekov.
AMEN.

25. Svetový deň chorých – 11. februára 2017

Svetový deň chorých

11. februára 2017. Svetový deň chorých sa každoročne slávi od roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II. Tento deň je venovaný nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Cieľom je vytváranie podmienok pre chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach. Katolícka cirkev v tento deň slávi sviatok Panny Márie Lurdskej, kedy sa venuje spomienke na Pannu Máriu Lurdskú a jej zjaveniu v Lurdoch

Posolstvo Svätého Otca Františka na 25. Svetový deň chorých