Oznámenie Veľkej noci – 2010

Milí bratia a sestry,

Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde. V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy.

Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto roku 4. apríla 2010 .

V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy, v ktorej Kristus premohol hriech a smrť.

Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni:

Popolcová streda – začiatok Pôstneho obdobia, 17. februára.

Nanebovstúpenie Pána, 13. mája.

Zoslanie Ducha Svätého, 23. mája.

Prvá adventná nedeľa, 28. novembra.

Aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.

Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, Pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov. Amen.

Úmysly Apoštolátu modlitby – 2010

Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré má pomáhať kresťanom, aby spojili svoju modlitbu a svoj život s modlitbou a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Pripomínajú nám to všeobecné a misijné úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje. Patrónkou členov Apoštolátu modlitby je okrem svätého Františka Xaverského sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi. Apoštolát modlitby nás pozýva, aby sme každý deň začínali obetovaním sa Bohu, obetovaním seba samých, našich radostí a našich bolestí, našich úspechov i našich neúspechov za spásu sveta.

Obetovanie dňa na úmysly

Bože, náš Otče, obetujem ti celý svoj deň. Obetujem ti svoje modlitby, myšlienky, slová, skutky a utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje v Eucharistii za spásu sveta. Duch Svätý, ktorý viedol Ježiša, nech je dnes mojím vodcom a mojou silou, aby som mohol svedčiť o tvojej láske. S Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, osobitne prosím za úmysly, ktoré Svätý Otec odporúča do modlitieb všetkých veriacich v tomto mesiaci.

JANUÁR 2010

Všeobecný: Aby sa mladí ľudia naučili používať moderné masmédiá pre svoj osobný rast a pre svoju lepšiu službu spoločnosti.
Misijný: Aby si každý kresťan uvedomoval, že jednota medzi kresťanmi je podmienkou pre účinnejšie hlásanie evanjelia.
Úmysel KBS: Aby kňazi prežívaním svojho kňazstva zjavovali živého Boha dnešnému svetu a láskou k zjavenému Božiemu slovu – Svätému písmu povzbudzovali veriacich do jeho denného čítania.

FEBRUÁR 2010

Všeobecný: Aby všetci vedci a intelektuáli úprimným hľadaním pravdy dospeli k poznaniu pravého Boha.
Misijný: Aby Cirkev poznala svoje misijné poslanie, verne nasledovala Krista a ohlasovala jeho evanjelium všetkým národom.
Úmysel KBS: Aby kňazi rástli v obetavej službe zverenému Božiemu ľudu a v stíšení a sústredení praktizovali prípravu pred prinášaním najsvätejšej obety.

MAREC 2010

Všeobecný: Aby sa svetová ekonomika riadila zásadami spravodlivosti a rovnosti, berúc do úvahy skutočné potreby ľudí, osobitne chudobných.
Misijný: Aby cirkvi v Afrike boli znamením a nástrojom zmierenia i spravodlivosti.
Úmysel KBS: Aby príklad sv. Jozefa, pestúna Pána Ježiša, povzbudzoval kňazov do verného prežívania svojho povolania.

APRÍL 2010

Všeobecný: Aby sa sklony k fundamentalizmu a extrémizmu odstraňovali stálym rešpektom, toleranciou a dialógom medzi veriacimi.
Misijný: Aby prenasledovaní kresťania za podpory Ducha Svätého vytrvali vo viere a verne svedčili o Božej láske k celému ľudstvu.
Úmysel KBS: Aby slávenie veľkonočného tajomstva posilnilo v srdciach kňazov radosť a nádej v službe, najmä zo slávenia svätej omše.

MÁJ 2010

Všeobecný: Aby sa skončil hanebný obchod s ľuďmi, ktorý bolestne zasahuje milióny žien a detí.
Misijný: Aby kňazi a rehoľné osoby, ako aj laici zaangažovaní v apoštolskej práci účinne vnášali misionársku horlivosť do zverených spoločenstiev.
Úmysel KBS: Aby kňazi s dôverou hľadali útechu a posilu v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie a spoločnou modlitbou s veriacimi prehlbovali mariánsku úctu.

JÚN 2010

Všeobecný: Aby každá národná a nadnárodná inštitúcia podporovala úctu voči ľudskému životu od počatia až po prirodzenú smrť.
Misijný: Aby menšinové cirkvi v Ázii medzi nekresťanskými národmi spoznali metódy odovzdávania evanjelia a radostne svedčili o tom, že patria Kristovi.
Úmysel KBS: Aby sa v láske Najsvätejšieho Srdca Ježišovho posilnila jednota kňazov a veriacich so svojimi biskupmi a Svätým Otcom. Na tento úmysel nech je s láskou obetovaná modlitba Cirkvi – liturgia hodín.

JÚL 2010

Všeobecný: Aby sa na celom svete voľby vlád konali spravodlivo, transparentne, čestne a podľa slobodného rozhodnutia občanov.
Misijný: Aby kresťania všade, ale obzvlášť vo veľkých mestách účinne podporovali výchovu, spravodlivosť a mier.
Úmysel KBS: Aby sa všetci rekreanti osviežili na tele i na duši pre svoju každodennú službu.

AUGUST 2010

Všeobecný: Aby nezamestnaní, bezdomovci a chudobní našli pochopenie a prijatie, ako aj konkrétnu pomoc v prekonávaní svojich ťažkostí.
Misijný: Aby Cirkev bola domovom pre všetkých ľudí a ochotne prijala emigrantov trpiacich pre rasovú či náboženskú diskrimináciu, hlad alebo vojny.
Úmysel KBS: Aby na príhovor nanebovzatej Panny Márie mali rekreanti upretý zrak na nebo a Božie veci.

SEPTEMBER 2010

Všeobecný: Aby v menej rozvinutých častiach sveta ohlasovanie Božieho slova obnovilo ľudské srdcia a povzbudilo ich k aktívnejšej práci pre spoločenský pokrok.
Misijný: Aby sme otvorili svoje srdcia láske a ukončili početné vojny a konflikty, pre ktoré stále trpí náš svet.
Úmysel KBS: Aby sme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, aktívne prispievali k zachovaniu dedičstva otcov a k oživeniu praktického života viery v krajine.

OKTÓBER 2010

Všeobecný: Aby sa katolícke univerzity čoraz viac stávali miestami, kde vo svetle evanjelia možno zakúsiť harmonickú jednotu medzi vierou a rozumom.
Misijný: Aby Svetový deň misií poskytol príležitosť pochopiť, že úloha ohlasovať Krista je veľmi potrebná služba Cirkvi pre blaho ľudstva.
Úmysel KBS: Aby sa spoločnou modlitbou posvätného ruženca v našich rodinách i chrámoch prednášali prosby za zasvätené osoby a nové duchovné povolania.

NOVEMBER 2010

Všeobecný: Aby obete drog či inej závislosti za podpory kresťanského spoločenstva našli v Bohu silu pre radikálnu zmenu života.
Misijný: Aby cirkvi Latinskej Ameriky napredovali v celokontinentálnych misiách podľa návrhov ich biskupov.
Úmysel KBS: Aby sme hlbšie prežívali tajomstvo spoločenstva svätých a modlili sa za bratov a sestry, ktorí sú už vo večnosti.

DECEMBER 2010

Všeobecný: Aby nám osobná skúsenosť utrpenia pomohla lepšie pochopiť situáciu opustených, chorých alebo starých ľudí a pobádala nás k štedrej pomoci.
Misijný: Aby národy zeme otvorili svoje dvere Kristovi a jeho evanjeliu pokoja, bratstva a spravodlivosti.
Misijný: Aby národy zeme otvorili svoje dvere Kristovi a jeho evanjeliu pokoja, bratstva a spravodlivosti.

Štatistické údaje – Farnosť sv. Ondreja – Ružombnerok – 2009

Počet obyvateľov vo farnosti

26.374

Počet rímskokatolíkov vo farnosti

cca 21.200

Počet pokrstených v roku 2009 – spolu

151

Z toho:

87 chlapcov

64 dievčat

do 1. roku života

125

od 1.r. do 7. roku

7

od 7.r. do 18.roku

11

nad 18. r.

8

Počet konverzií

Počet zahlásených vystúpení z Cirkvi

1

Počet uzavretých manželstiev v roku 2009

57

Z toho:

medzi katolíkmi

46

medzi katolíkmi a kresťanmi

4

medzi katolíkmi a nekresťanmi

medzi katolíkmi a neveriacimi

7

Počet cirkevne pochovaných v roku 2009

155

Z toho:

mužov

72

žien

83

zaopatrených sviatosťami

122

nezaopatrených

33

Počet žiakov na vyučovaní náboženstva v šk.r.2009/2010

2.529

Počet katechétov vyučujúcich náboženstvo

25

Počet birmovancov v roku 2009

258

Počet prvoprijímajúcich detí v roku 2009

168

Počet dospelých na 1. sv. prijímanie v roku 2009

6

Počet sv. omší v nedeľu:

16

Počet sv. omší cez týždeň:

48

Počet sv. omší vo farnosti rok 2009

3.754

Počet sv. prijímaní za rok 2009

510 000

Počet mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania

27

Počet kňazov bývajúcich vo farnosti

16

Počet rehoľníc bývajúcich vo farnosti

58

Počet kostolov vo farnosti

4

Počet kaplniek vo farnosti

15

Pogram bohoslužieb – 31.12.2009 – 1.1.2010

Silvester

31. decembra 2009štvrtok

Farský kostol

15.00 – poďakovanie

Privítanie Nového roku – 23.30 hod. – modlitba

Baničné

15.00 – poďakovanie

Klačno

15.00 – poďakovanie

Rybárpole

15.00 – poďakovanie

Jezuiti

8.00 16.00 22.00

Kaplnka Školských sestier

Nový rok – Slávnosť Bohorodičky

1. januára 2010

Farský kostol

6.00 8.00 9.30 11.00 – sv. omša za účasti detí 14.15 18.15

Baničné

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 11.00

Klačno

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 10.30

Rybárpole

10.00

Jezuiti

7.00 9.00

Kaplnka Školských sestier

9.00