Pozvánka na Minifest

Pozvánka na Minifest

Pozývame Vás na   5. ročník gospelového festivalu Minifest. V sobotu 31. októbra o 15:00 hod. do Veľkej dvorany KDAH.

Účinkujú : Chválová skupina BJB Ružomberok, JM & Band, Magnet, Jocara, Kéfas.
Vstupné:  2 € (60,25Sk), deti v sprievode rodičov zdarma.

Prihlasovanie nových birmovancov

Celý nasledujúci týždeň si môžu po sv. omšiach vo farskom kostole, v Baničnom a na Klačne vyzdvihnúť preukazy birmovanca noví birmovanci a začať sa tak pripravovať na birmovku. Najbližšia birmovka vo farnosti bude o dva roky – v roku 2011. Prihlásiť sa môžu žiaci 7. a 8. Ročníkov základnej školy a starší žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko v našej farnosti a navštevujú v škole náboženstvo.

Úmysly Apoštolátu modlitby – október 2009

Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré má pomáhať kresťanom, aby spojili svoju modlitbu a svoj život s modlitbou a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Pripomínajú nám to všeobecné a misijné úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje. Patrónkou členov Apoštolátu modlitby je okrem svätého Františka Xaverského sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi. Apoštolát modlitby nás pozýva, aby sme každý deň začínali obetovaním sa Bohu, obetovaním seba samých, našich radostí a našich bolestí, našich úspechov i našich neúspechov za spásu sveta.

OKTÓBER 2009

Všeobecný: Aby kresťania prežívali nedeľu ako deň oslavy zmŕtvychvstalého Pána a zúčastňovali sa na svätej omši.
Misijný: Aby všetok Boží ľud horlivo prevzal svoju vlastnú misionársku zodpovednosť za hlásanie evanjelia všetkému stvoreniu a pokladal ju za najvyššiu službu ľudstvu.
Úmysel KBS: Aby sme Pannu Máriu o orodovanie u Boha prosili zvlášť svätým ružencom.

BIRMOVANCI – organizačné pokyny

BIRMOVANCI: Organizačné pokyny

· Tento týždeň sa bude farnosť modliť k Duchu Svätému za birmovancov

Sobota 17. októbra 2009

· Sv. spoveď pre birmovancov o 9.30 – skupina A-K

· Sv. spoveď pre birmovancov o 10.30 – skupina L-Z

· Na sv. spoveď idú aj vaši birmovní rodičia, rodičia a súrodenci – môžu sa vyspovedať doma alebo cez týždeň

· Na spoveď si prinesú birmovanci preukaz, na ktorý im spovedník poznačí sv. spoveď

· Po spovedi prídu birmovanci na faru a vymenia si preukaz za birmovný lístok, program birmovky a pamiatku. Pamiatka vám bude slúžiť ako potvrdenie o birmovaní. Treba si ju odložiť.

· Pred spoveďou si doma na papierik napíšu otázku pre biskupa a na fare je vhodia do pripravenej krabice. Otázky sa týkajú duchovného života a birmovky, nie osobných vecí biskupa. Opakujúce sa otázky vytriedime.

Nedeľa 18. októbra 2009

· Sv. omša je o 10.00 hod. vo farskom kostole. V kostole birmovanci budú najneskoršie o 9.50 hod. Zaujmú miesta v lodi kostola, nie na chóre a nie vzadu. Vstupenkou do kostola im bude birmovný lístok. S každým birmovancom ide jeho birmovný rodič.

· Birmovanci si na sv. omšu prinesú: program birmovky a birmovný lístok – bez neho nemožno ísť na birmovku.

· Birmovný lístok odovzdajú  pri birmovaní asistujúcemu kňazovi.

· Biskupovi birmovanci a ich birmovní rodičia odpovedajú nahlas.

Nacvičiť odpovede na birmovku

· Ku sviatosti birmovania spolu s birmovným rodičom pristupujú dopredu pred lavice. Pobirmovaní idú bočnými uličkami dozadu kostola.

· Birmovka sa končí až požehnaním biskupa po sv. omši. Všetci birmovanci a ich birmovní rodičia idú na sv. prijímanie. – treba zachovať eucharistický pôst: jedlo, žuvačka, alkohol.

Zbierka – BOJ PROTI HLADU

Vincentínska rodina organizuje celoslovenskú zbierku „BOJ PROTI HLADU“ od 26. septembra do 10. októbra 2009. Kúpou medovníkového srdiečka alebo zaslaním finančnej podpory pomôžete chudobným na HAITI. V našej farnosti sa uskutoční predaj medovníkových srdiečok 4. októbra 2009 po všetkých sv. omšiach. Bližšie informácie si môžete prečítať na výveske a na www.bojprotihladu.sk