Zimné kántrové dni – 2009

Kántrové dni sú štyri (z lat. quat-tuor) trojice dní – streda, piatok a sobota – zaradené do Pôstneho, Veľkonočného, Cezročného a Adventného obdobia liturgického roka. Keďže sú rozčlenené do štyroch ročných období, nazývame ich aj jarné, letné, jesenné a zimné. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) určila čas a obsah kántrových dní:

jarné (po Prvej pôstnej nedeli) – príprava na pokánie, sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu;

letné (pred Nedeľou Zoslania Ducha Svätého) – prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania;

jesenné (po sviatku Povýšenia Svätého kríža)  – poďakovanie za úrodu;

zimné (v druhom adventnom týždni) – príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete (Direktórium 2009, s. 13).

Kántrové dni môžu byť pre nás príležitosťou na  štvrťročnú duchovnú obnovu. KBS stanovila za záväzný len jeden z troch kántrových dní. Na naplnenie obsahu kántrových dní si každý z nás podľa okolností a vlastných možností môže vybrať skutok pokánia alebo dobročinnej lásky, modlitbu, almužnu, ale aj dobrovoľný pôst a to nielen od mäsa. Bolo by dobré, aby sme sa v týchto dňoch zúčastňovali na svätej omši a hlbšie prežili ich duchovný rozmer.

Úmysly Apoštolátu modlitby – december 2009

Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré má pomáhať kresťanom, aby spojili svoju modlitbu a svoj život s modlitbou a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Pripomínajú nám to všeobecné a misijné úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje. Patrónkou členov Apoštolátu modlitby je okrem svätého Františka Xaverského sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi. Apoštolát modlitby nás pozýva, aby sme každý deň začínali obetovaním sa Bohu, obetovaním seba samých, našich radostí a našich bolestí, našich úspechov i našich neúspechov za spásu sveta.

DECEMBER 2009

Všeobecný: Aby deti boli rešpektované a milované a aby sa nikdy nestali obeťami rozličných foriem zneužívania.
Misijný: Aby ľudia počas Vianoc vo vtelenom Slove spoznali svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, a aby národy svoje dvere otvorili Kristovi, Spasiteľovi sveta.
Úmysel KBS: Aby sme narodenie Pána Ježiša privítali s čistým srdcom po dobrej vianočnej svätej spovedi.

Jesenná zbierka na CHARITU – 22.11.2009

Tak ako každý rok tak aj túto prvú pôstnu nedeľu (25.2.2007) sa uskutoční celoslovenská zbierka na charitu.
Zbierka bude prebiehať vo všetkých kostoloch pri všetkých svätých omšiach.
Slovenská katolícka charita poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie. Diecézne charity budú môcť vďaka vášmu príspevku ešte efektívnejšie pomáhať opusteným deťom a mladým, rodinám v núdzi, postihnutým ľuďom, chorým, starším, zomierajúcim, ľuďom bez domova, migrantom a utečencom, tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi.
O práci charity sa môžete viac dozvedieť na www.charita.sk.
Za vaše dary úprimne ďakujeme.