Ako sa obliecť do kostola

Vhodné oblečenie do kostola

Pravidlá slušného správania a spoločenskú etiketu by sme mali dodržiavať aj v chráme. Človek, ktorý vchádza do kostola a chce sa zúčastniť na slávení svätej omše, by mal byť čisto, vkusne a aj trochu sviatočne oblečený. Prichádzajúce letné mesiace a horúce dni nás ľudí vedú k prispôsobeniu svojho oblečenia. Pri jeho výbere by človek nemal byť ľahostajným voči posvätnému priestoru, ktorým kostol rozhodne je.

Chceme preto povzbudiť všetkých farníkov, aby pamätali pri výbere oblečenia na sv. omšu na to, aby boli dôstojne oblečení. Dámy by sa mali vyhnúť „mikrosukniam“ a hlbokým výstrihom, páni krátkym nohaviciam. To. čo si dnes najmä v lete ľudia obliekajú do kostola, je vhodné skôr na kúpalisko. Zachovajme si zvyk považovať najmä nedeľnú svätú omšu za vrchol celého týždňa a nech to aj navonok vyjadruje naše dôstojné oblečenie. Prosíme, aby na pravidlá slušného obliekania dbali predovšetkým tí, ktorí pri bohoslužbách vykonávajú akúkoľvek liturgickú službu.

Náš novokňaz – Štefan Bocko

V sobotu 17. júna 2017 bude na Spišskej Kapitule vysvätený za kňaza Ing. Štefan Bocko, PhD. Kňazská vysviacka je o 10.00 hodine. Primície bude novokňaz sláviť v nedeľu 18. júna 2017 vo farskom kostole o 10.00 hod. Srdečne blahoželáme.

Storočnica fatimských zjavení 2017

Storočnica fatimských zjavení – úplné odpustky

Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení, v období od 27. novembra 2016 do 26. novembra 2017, obdaroval úplnými odpustkami všetkých veriacich:

1) ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávnosti, či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa modlitbu Otče náš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

2) ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo na inom vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otčenáš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

3) ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu cestovať, robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bude možné tri podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej vo výročitých dňoch zjavení (vždy v 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) sa duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu;

K získaniu úplných odpustkov je potrebné, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

Týždeň kresťanskej kultúry

V dňoch 2. -7. mája 2017 bude v našom meste prebiehať Týždeň kresťanskej kultúry. Jeho náplňou sú rôzne podujatia zamerané na kresťanskú kultúru.
V utorok 2. mája bude o 14:00 hod. Vernisáž výstavy Ondreja Ďuriana v prítomnosti autora, a o 15:00 hod. verejná diskusia o katolíckom vzdelávaní.
V stredu 3. mája – prehliadka dokumentárnych filmov s produkciou Lux communication a diskusiou o kresťanskej audiovizuálnej kultúre
Vo štvrtok 4. mája – 16:00 Vernisáž výstavy diel fotografickej súťaže.
V piatok 5. mája – o 18:00 v Evanjelickom kostole Ekumenická bohoslužba.
V nedeľu 7. mája – o 18:00 v Synagóge Koncert z diel Antonia Vivaldiho. Účinkujú pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU a Komorný orchester Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu. Podrobné informácie o mieste a čase jednotlivých podujatí nájdete na plagáte na výveske.