Archive

Author Archive

Socha Fatimskej Panny Márie v Ružomberku

Marec 7th, 2014

Popolcová streda – začiatok pôstu

Marec 1st, 2014

Popolcová streda je začiatkom pôstneho obdobia. Je to čas, kedy sme pozvaní premôcť pohodlnosť, aby sme sa obrátili celým srdcom k Bohu. Sme pozvaní oľutovať každú nelásku, ktorá sa zmocnila našich bytostí, a prosiť Boha, aby sa vrátil do nášho srdca. Skutočný pôst teda začína hlbokou jasnou túžbou po obrátení, odpustení, zmierení a v láskyplnej službe blížnym.

Farské oznamy

Pobožnosť krížovej cesty

Február 28th, 2014

Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude vo farskom kostole v piatok po sv. omši o 16.00 hod a v nedeľu o 15.30 hod. Na Klačne a v Baničnom v nedeľu o 15.30 hod.

Pobožnosť krížovej cesty je jedna z najrozšírenejších pobožnosti, ktorá veľmi prispieva k pochopeniu veľkonočného Kristovho tajomstva, a tým nás privádza k živej účasti na liturgii Svätého týždňa.
Prvú krížovú cestu konal sám Pán Ježiš, keď začal trpieť za našu spásu. A prvými sprievodcami na tejto prvej krížovej ceste bola sama Panna Mária, svätý Ján a mnohí ľudia, ktorí spolucítili s Ježišom. Prví kresťania mali v úcte posvätné miesta súvisiace s Ježišovým utrpením. Mnohí putovali do Svätej zeme už od najstarších čias, najmä však v čase krížových výprav, konali si v Jeruzaleme pobožnosť krížovej cesty. Po bdení v bazilike Božieho hrobu začali krížovú cestu od Božieho hrobu a priši až k „Pilátovmu domu”, k Antóniovmu hradu. Teda konali cestu obrátene. Jednotlivé zastavenia, ako ich poznáme so Svätého Písma alebo tradície, označovali kameňmi alebo kaplnkami. Začiatkom 16. storočia bolo sedem zastavení a konali ich tak ako Ježiš, teda od Pilátovho paláca. Teraz je v Jeruzaleme 14 zastavení. Prvé dve sú v Antóniovom hrade, kde sídlil Pilát (Ježiš je odsúdený na smrť, Ježiš berie na plecia kríž), potom je 7 zastavení vedia Svätej cesty, po ktorej šiel Ježiš, dlhej okolo 700 m (Ježiš padá pod krížom prvý raz, Ježiš sa stretá so svojou matkou. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž, Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník, Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom. Pán Ježiš napomína plačúce ženy, Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom). Posledných päť zastavení na Kalvárii a v Jozefovej záhrade je teraz v bazilike Božieho hrobu (Ježišovi zvliekajú šaty, Ježiša pribíjajú na kríž, Ježiš na kríži umiera, Ježiša skladajú z kríža, Ježiša pochovávajú).
Pobožnosť krížovej cesty sa z Jeruzalema rozšírila po celom svete. Počet zastavení až do 18. storočia kolísal. Prvý raz v Európe sa spomína 14 zastavení roku 1584. Ale i aj dnes je na mnohých miestach iba 7 zastavení. Najznámejšia krížová cesta na Slovensku v Banskej Štiavnici (z r. 1751) má 17 zastavení. Podstatou pobožnosti krížovej cesty je rozjímanie o umučení Pána Ježiša. To napomáhajú aj piesne k jednotlivým zastaveniam.
Pri pobožnosti krížovej cesty môžeme získať úplné odpustky raz za deň. Kto sa nemôže zúčastniť na pobožnosti krížovej cesty (napr. pre chorobu), môže získať úplné odpustky, ak aspoň pol hodiny číta a rozjíma o Pánovom umučení a smrti. Na získanie odpustkov treba splniť tri podmienky: 1. sv. spoveď, 2. sv. prijímanie a 3. modlitba na úmysel Sv. Otca.
Pobožnosť krížovej cesty zvyčajne konáme v Pôstnom období, a to najmä v piatky, prípadne v nedele tohto obdobia. Možno ju však konať aj v iné dni a v iné liturgické obdobia.
Nech vždy, pri každej modlitbe krížovej cesty vyjadríme svoju vďačnosť Pánu Ježišovi za dar spásy cez jeho krvavú obetu.

Farské oznamy

ODPUSTKY – Rok Sedembolestnej Panny Márie – 2014

Január 17th, 2014
Comments Off

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIA

Prot. č. 831/13/I

Svätý Otče,

Stanislav Zvolenský, arcibiskup a metropolita bratislavský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, v mene biskupského zboru, ktorý sa stretol na 76. plenárnom zasadnutí svojej konferencie vo Vranove u Brna, v duchu úcty a poslušnosti tak svojej, ako aj všetkých biskupov a tej časti Božieho ľudu, ktorý prináleží ich starostlivosti, s radosťou oznamuje a s dôverou predkladá Tvojej Svätosti toto:

V nadchádzajúcom roku sa má sláviť posvätné 450. výročie toho, že sa pri obci Šaštín, kde teraz stojí chrám, ktorý Boží služobník, pápež Pavlom VI., okrášlil titulom baziliky minor, začali preukazovať nesporné znamenia materinskej lásky Preblahoslavenej Márie Panny Prebolestnej, či Sedembolestnej, nebeskej patrónky celého Slovenska, ktorej starobylá socha bola z rozhodnutia blahoslaveného pápeža Pia IX ovenčená zlatou korunkou.

Aby sa táto požehnaná udalosť náležite oslávila, budú sa konať počas celého Mariánskeho roka, od 1. januára až do 31. decembra 2014, mimoriadne posvätné slávenia a rôzne duchovné podujatia v bazilikách a katedrálnych chrámoch, diecéznych svätyniach a kaplnkách zasvätených Bolestnej Matke. Cieľom tohto zámeru je pobádať veriacich k tomu, aby sa nábožne utiekali k nebeskej Patrónke Slovenska, aby sa tak s jej pomocou ich spôsob života lepšie pripodobnil Božiemu evanjeliu.

Preto ctihodní biskupi spolu s celým slovenským národom s dôverou prosia o dar odpustkov na celý čas Jubilejného roka, aby sa tak stal ešte prístupnejším poklad Božích milostí tým, ktorí sa zúčastnia na uvedených sláveniach.

3. decembra 2013

Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka, ktorý ju vo svojej otcovskej láske s radosťou poveril touto vecou,

UDEĽUJE JUBILEJNÉMU ROKU DAR ÚPLNÝCH ODPUSTKOV

pri náležitom splnení zvyčajných podmienok: sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Veriaci v Krista, ktorí sa opravdivo kajajú, ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci:

a)   pri každej pútnickej návšteve národnej svätyne Bolestnej Matky, keď sa nábožne zúčastnia nejakého posvätného slávenia, alebo aspoň primeraný čas tam zasvätia nábožnému rozjímaniu, ktoré zakončia Modlitbou Pána, vyznaním viery a modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň jedným desiatkom ruženca,

b)  vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek chrámu vybraného pre Jubilejný rok, ak sa v ňom nábožne zúčastnia na eucharistickom slávení, alebo Liturgii hodín, alebo tam nábožne prednesú predtým uvedené modlitby,

c)   15. septembra 2014, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, ak v ktoromkoľvek chráme alebo na posvätnom mieste nábožne prednesú predtým uvedené modlitby za šírenie svätej viery na Slovensku.

Nábožní veriaci v Krista, ktorým v tom bráni staroba alebo ťažká choroba, môžu získať úplné odpustky vtedy, ak sa rozhodnú odporovať každému hriechu a vzbudia si úmysel splniť hneď, ako to bude možné, tri zvyčajné podmienky pred nejakým menším vyobrazením Bolestnej Matky, v duchu sa pripoja k jubilejnému sláveniu alebo púti a obetujú svoje modlitby a bolesti skrze Máriu Milosrdnému Bohu.

Apoštolská penitenciária ďalej naliehavo žiada pre širšie sprístupnenie získania Božej milosti prostredníctvom kľúčov Cirkvi, aby sa diecézni penitenciári, kanonici a klerici jubilejných chrámov, vedení pastoračnou láskou, ochotne a veľkodušne venovali vysluhovaniu pokánia a často poskytovali Sväté prijímanie chorým.

Toto má platiť počas celého Jubilejného roka Bolestnej Matky, patrónky Slovenska, bez ohľadu na všetky protichodné ustanovenia.

Apoštolská penitenciária z moci úradu, ktorým jedine ju poveril Svätý Otec v Kristovi a náš pán, z Božej milosti pápež František, láskavo súhlasí, aby ctihodní najdôstojnejší arcibiskupi a biskupi, členovia Konferencie biskupov Slovenska, pri príležitosti Jubilejného roka Bolestnej Matky, patrónky Slovenska, v deň vybraný tak, aby to vyhovovalo veriacim, po obetovaní božskej obety udelili všetkým prítomným veriacim kresťanom, ktorí sa zrieknu akejkoľvek náklonnosti k hriechu a zúčastnia sa na tejto obete, pápežské požehnanie obdarené úplnými odpustkami, ktoré je možné získať za zvyčajných podmienok (sviatostná spoveď, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel Svätého Otca).

Kresťanskí veriaci, ktorí nábožne prijali pápežské požehnanie, aj keď sa z rozumných dôvodov nemohli fyzicky zúčastniť posvätných obradov, ale vykonávanie týchto obradov sledovali so zbožnou a uzobranou mysľou prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového vysielania, nech tiež nepochybujú o tom, že môžu podľa noriem práva získať úplné odpustky.

Kardinál Svätej Rímskej Cirkvi, Mauro Piacenza

veľký penitenciár

Krzysztof Nykiel vedúci úradu

Farské oznamy

Oprava strechy – Kostol Navštívenia Panny Márie, Vlkolínec

Január 17th, 2014
Comments Off

V roku 2013 bol v rámci programu Obnov si svoj dom s podporou Ministerstva kultúry SR realizovaný projekt Oprava strechy  - Kostol Navštívenia Panny Márie, Vlkolínec. Bola realizovaná  výmena šindľa, oprava – výmena latovania prostredníctvom firmy Jozef Rusnák. Oprava strechy je významným prínosom pre ďalšie využívanie kostola na bohoslužobné a kultúrne účely. Kostol je  jediný  objekt vo Vlkolínci vhodný   na stretávanie domácich obyvateľov, návštevníkov Vlkolínca.

Farské oznamy