Archive

Author Archive

Zápis do prvého ročníka – ZŠ sv. Vincenta Ružomberok

Január 10th, 2015
Comments Off

Biskupský úrad žiada v nedeľu Krstu Krista Pána v oznamoch pri sv. omši prečítali tento oznam: V termíne od 15. januára 2015 do 15. februára 2015 sú rodičia povinní zapísať svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕšilo šiesty rok veku. Vo farnosti pôsobí cirkevná základná škola. Povzbudzujeme rodičov, aby na plnenie povinnej školskej dochádzky svojich detí zvolili katolícku školu, ktorej školský vzdelávací program umožní žiakom získať kvalitné vzdelanie v kresťanskom duchu. Cirkevná škola dáva záruku, že dieťa priblíži k Bohu, v nej dieťa získa vedomostí a správnu kresťanskú formáciu. Zabezpečenie týchto dobier pre svoje dieťa, je povinnosťou každého kresťanského rodiča.

ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2015/2016 sa uskutoční dňa 19. a 20. januára 2015 (pondelok a utorok) od 14,00 do 17,00 hodiny v budove školy. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a doniesť: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča, 10 € na výdavky spojené s prvotným vybavením budúceho prváka. Bližšie informácie o škole môžete nájsť na webovom sídle školy. (http://vincent.edupage.sk )

Farské oznamy

Katechézy – Teológia tela – 11. januára 2015

Január 8th, 2015
Comments Off

Srdečne Vás pozývame na cyklus katechéz o ľudskej láske „Teológia tela“. Katechéza sa koná túto nedeľu 11. januára 2015 o 16.00 hod., v zasadačke farského úradu v Ružomberku. – Téma dnešnej katechézy je: Tajomná reč tela: Prvotná jednota.

Farské oznamy

Rok zasväteného života 2015

Január 2nd, 2015

V rámci Roka zasväteného života sa každý mesiac stretnú rehoľníci (Spoločnosť Ježišova (Jezuiti), sestry Satmárky, Františkánky, Dominikánky, sestry z Kongregácio Jesu a sestry sv. Kríža,) pôsobiaci v meste Ružomberok na spoločnej modlitbe vešpier. Najbližšie takéto stretnutie sa uskutoční v nedeľu Krstu Pána 11.1.2015 v kostole Povýšenia sv. Kríža u Jezuitov o 17:00 hod. Na spievanej liturgii hodín radi privítame všetkých veriacich.

Farské oznamy

Oznámenie dňa Veľkej noci – 2015

Január 2nd, 2015

Milí bratia a sestry, Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde. V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy.

Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto roku 5. apríla 2015 .

V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy, v ktorej Kristus premohol hriech a smrť. Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni:Popolcová streda – začiatok Pôstneho obdobia, 18. februára. Nanebovstúpenie Pána, 14. mája. Zoslanie Ducha Svätého, 24. mája. Prvá adventná nedeľa, 29. novembra.

Aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.

Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, Pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov. Amen.

Farské oznamy

Program bohoslužieb – Ružomberok – Vianoce 2014

December 20th, 2014

Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.(1 Jn  4, 9-10)

Prajeme Vám počas Vianočných sviatkov srdce naplnené radosťou z narodenia Pána a Božiu lásku, ktorou nás Boh miluje takých, akí sme. Nech Vám Pán dá dostatok síl milovať tvojich blížnych touto jeho láskou.

Nech na Vás zostúpi Božie požehnanie a radosť z prežívania narodenia Toho, ktorý sa stal jedným z nás, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi a ktorého tajomstvo vtelenia presahuje dimenzie človeka.

Program bohoslužieb – Vianoce 2014 – farnosť Ružomberok

Program bohoslužieb – Vianoce 2014 – Farský kostol

Program bohoslužieb – Vianoce 2014 – Baničné

Program bohoslužieb – Vianoce 2014 – Klačno

Program bohoslužieb – Vianoce 2014 – Rybárpole

Program bohoslužieb – Vianoce 2014 – Jezuiti

Farské oznamy