Úmysly Apoštolátu modlitieb v roku – 2013

Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré má pomáhať kresťanom, aby spojili svoju modlitbu a svoj život s modlitbou a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Pripomínajú nám to všeobecné a misijné úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje. Patrónkou členov Apoštolátu modlitby je okrem svätého Františka Xaverského sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi. Apoštolát modlitby nás pozýva, aby sme každý deň začínali obetovaním sa Bohu, obetovaním seba samých, našich radostí a našich bolestí, našich úspechov i našich neúspechov za spásu sveta.

Obetovanie dňa na úmysly
Bože, náš Otče, obetujem ti celý svoj deň. Obetujem ti svoje modlitby, myšlienky, slová, skutky a utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje v Eucharistii za spásu sveta. Duch Svätý, ktorý viedol Ježiša, nech je dnes mojím vodcom a mojou silou, aby som mohol svedčiť o tvojej láske. S Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, osobitne prosím za úmysly, ktoré Svätý Otec odporúča do modlitieb všetkých veriacich v tomto mesiaci.

Úmysly apoštolátu modlitieb v roku 2013

Január

Všeobecný: Aby si kresťania v Roku viery prehlbovali poznanie Kristovho tajomstva a radostne svedčili o svojej viere.
Misijný: Aby kresťanské spoločenstvá na Strednom východe dostali od Ducha Svätého silu na vernosť a vytrvalosť najmä vtedy, keď sú prenasledované.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda stávame zodpovednými Božími spolupracovníkmi v diele stvorenia.

Február

Všeobecný: Aby rodiny prisťahovalcov, najmä matky, vo svojich ťažkostiach dostali potrebnú pomoc a podporu.
Misijný: Aby národy, ktoré sú vo vojnovom konflikte, uprednostňovali cestu budovania budúcnosti v pokoji a mieri.

Úmysel KBS:  Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda naša viera v Ježiša Krista, Božieho Syna, stáva prameňom osobnej i spoločnej modlitby tak v rodine, ako aj v bohoslužobnom zhromaždení.

Marec

Všeobecný: Aby úcta človeka voči prírode rástla s vedomím, že celé stvorenie je Božie dielo, ktoré Boh zveril do rúk ľudstvu.

Misijný: Aby biskupi, kňazi a diakoni boli neúnavnými ohlasovateľmi  evanjelia až do končín zeme.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda naša viera v Ježiša Krista, pravého človeka, stáva istotou, že máme brata, ktorý nám rozumie vo všetkom.

Apríl
Všeobecný: Aby verejné nábožné slávenie viery prebudilo veriacich do duchovného života.

Misijný: Aby misijné cirkevné spoločenstvá boli znakmi  a nástrojmi nádeje i zmŕtvychvstania.

Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda naša viera v Ježiša Krista, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych, stáva dôvodom nádeje aj v bolestných chvíľach života..

Máj
Všeobecný: Aby vykonávatelia spravodlivosti vždy konali bezúhonne a s čistým svedomím.
Misijný: Aby semináre misijných cirkevných spoločenstiev formovali kňazov podľa Kristovho srdca, plne oddaných hlásaniu evanjelia.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda naša viera v Ježiša Krista, ktorý sedí po pravici Otca, stáva prameňom túžby po spoločnom oslávení  v nebi spolu s Pannou Máriou.
Jún
Všeobecný: Aby medzi ľuďmi prevládala kultúra dialógu, načúvania a vzájomnej úcty.
Misijný: Aby tam, kde je zosvetštenie najsilnejšie, kresťanské spoločenstvá dokázali účinne podporovať novú evanjelizáciu.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda naša viera v Ducha Svätého, darcu života, stáva výzvou na šírenie viery v dnešnej spoločnosti..

Júl
Všeobecný: Nech Svetový deň mládeže v Brazílii povzbudí všetkých mladých kresťanov, aby sa stali učeníkmi a misionármi evanjelia.
Misijný: Aby sa po celej Ázii neustále otvárali dvere hlásateľom evanjelia.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda naša viera vo svätú Katolícku cirkev podľa ich príkladu stáva podnetom na stále silnejšie priľnutie k Petrovmu nástupcovi.

August
Všeobecný: Aby rodičia a učitelia pomáhali novej generácii  svedomito a čestne sa pripravovať na život..
Misijný: Aby miestna cirkev v Afrike, verne ohlasujúc evanjelium, podporovala mier a spravodlivosť.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda naša vierav spoločenstvo svätých podľa ich príkladu stáva podnetom na novú evanjelizáciu spoločnosti.

September
Všeobecný: Aby dnešní ľudia, často prehlušovaní hlukom sveta, nanovo objavili hodnotu ticha a načúvali Božiemu hlasu, ako aj hlasu bratov a sestier.
Misijný: Aby sa prenasledovaní kresťania svojím utrpením v mnohých častiach sveta stali svedkami Kristovej lásky.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, ktorí náš národ priviedli k úcte voči Bohorodičke, naša viera stáva podnetom na prinášanie obetí za svoju vlasť.

Október
Všeobecný: Aby ľudia, ktorí pre ťažkosti chcú skoncovať so životom, pocítili blízkosť Božej lásky.
Misijný: Aby Svetoví deň misií pomohol všetkým kresťanom uvedomiť si, že sme nielen prijímateľmi Božieho slova, ale aj jeho hlásateľmi.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda naša viera v odpustenie hriechov stáva povzbudením na prijímanie Božieho milosrdenstva vo sviatosti pokánia.

November
Všeobecný: Aby ťažko skúšaní kňazi našli vo svojom utrpení útechu, v pochybnostiach oporu a vytrvali vo vernosti.
Misijný: Aby cirkevné spoločenstvá v Latinskej Amerike posielali misionárov do ďalších cirkevných spoločenstiev.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda naša viera vo vzkriesenie z mŕtvych a v život večný stáva dôvodom prežívania duchovného spoločenstva s našimi zosnulými bratmi a sestrami.