Úmysly Apoštolátu modlitby – 2012

Január

Všeobecný: Aby obete prírodných nešťastí dostávali duchovnú a materiálnu podporu, ktorú potrebujú na obnovu svojho života.
Misijný: Aby úsilie kresťanov o pokoj svedčilo o Kristovi pred všetkými ľuďmi dobrej vôle.
Úmysel KBS: Aby sa kresťania zjednotili v jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi.

Február

Všeobecný: Aby všetci ľudia mali prístup k vode a iným prírodným zdrojom, ktoré sú nevyhnutné pre každodenný život.
Misijný: Aby Pán podporoval úsilie zdravotníckych pracovníkov, ktorí pomáhajú chorým a starším v najchudobnejších oblastiach sveta.
Úmysel KBS: Aby Cirkev vytrvalo hlásala Božie slovo v dnešnom svete.

Marec

Všeobecný: Aby celý svet uznal prínos žien pre rozvoj spoločnosti.
Misijný: Aby Duch Svätý udelil vytrvalosť tým, ktorí znášajú útlak i prenasledovanie alebo kladú svoje životy pre Kristovo meno, a to osobitne v Ázii.
Úmysel KBS: Aby katechumeni verne nasledovali Krista, v ktorého uverili.

Apríl
Všeobecný:
Aby veľa mladých ľudí počulo Kristovo volanie nasledovať ho v kňazstve a rehoľnom živote.
Misijný: Aby vzkriesený Kristus bol znakom istej nádeje pre mužov a ženy Afriky.
Úmysel KBS: Aby Cirkev odhodlane a radostne svedčila o Kristovom zmŕtvychvstaní.

Máj
Všeobecný:
Aby spoločnosť podporovala iniciatívy, ktoré bránia a presadzujú úlohu rodiny.
Misijný: Aby Mária, Kráľovná sveta a Hviezda evanjelizácie, sprevádzala všetkých misionárov pri ohlasovaní jej syna Ježiša Krista.
Úmysel KBS: Aby prvoprijímajúce deti našli v Eucharistii radosť a posilu do života.

Jún
Všeobecný:
Aby veriaci v Eucharistii rozpoznali živú prítomnosť zmŕtvychvstalého Pána, ktorý ich sprevádza v každodennom živote.
Misijný: Aby kresťania v Európe znovu objavili svoju pravú totožnosť a s väčším nadšením ohlasovali evanjelium.
Úmysel KBS: Aby kňazi boli dobrými duchovnými pastiermi im zverených veriacich.

Júl
Všeobecný:
Aby každý človek mal bezpečné a spoľahlivé pracovné podmienky.
Misijný: Aby kresťanskí dobrovoľníci na misijných územiach svedčili o Kristovej láske.
Úmysel KBS: Aby náš národ zjednocovalo dedičstvo vierozvestov svätých Cyrila a Metoda a ich žiakov.

August
Všeobecný:
Aby sa k väzňom pristupovalo spravodlivo a s úctou voči ich ľudskej dôstojnosti.
Misijný: Aby mladí ľudia, ktorí sú povolaní nasledovať Krista, ochotne ohlasovali evanjelium a všade o ňom vydávali svedectvo.
Úmysel KBS: Aby národy Európy nezabúdali na svoje kresťanské korene.

September
Všeobecný:
Aby politici konali vždy čestne, bezúhonne a s láskou k pravde.
Misijný: Aby v kresťanských spoločenstvách rástla ochota posielať misionárov, kňazov a laikov s konkrétnou materiálnou pomocou do najchudobnejších cirkevných spoločenstiev.
Úmysel KBS: Aby rodičia vyžadovali a katechéti skvalitňovali školskú a farskú katechézu.

Október
Všeobecný:
Aby v najstarších kresťanských krajinách napredovala nová evanjelizácia.
Misijný: Aby slávenie Svetového dňa misií prinieslo ovocie v obnovenom nadšení za evanjelizáciu.
Úmysel KBS: Aby členovia ružencových bratstiev boli príkladom horlivosti v modlitbe a konaní skutkov lásky.

November
Všeobecný:
Aby biskupi, kňazi i všetci služobníci evanjelia odvážne a verne svedčili o ukrižovanom a vzkriesenom Pánovi.
Misijný: Aby putujúca Cirkev žiarila na zemi ako svetlo národov.
Úmysel KBS: Aby veriaci nehľadali v živote falošné istoty, ale boli vždy pripravení na Kristov druhý príchod.

December
Všeobecný:
Aby utečenci na celom svete boli prijímaní so štedrosťou i opravdivou láskou, a to osobitne v kresťanských spoločenstvách.
Misijný: Aby sa Kristus zjavil celému ľudstvu vo svetle, ktoré svieti z Betlehema a odzrkadľuje sa v tvári jeho Cirkvi.