Úmysly Apoštolátu modlitby – október 2009

Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré má pomáhať kresťanom, aby spojili svoju modlitbu a svoj život s modlitbou a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Pripomínajú nám to všeobecné a misijné úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje. Patrónkou členov Apoštolátu modlitby je okrem svätého Františka Xaverského sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi. Apoštolát modlitby nás pozýva, aby sme každý deň začínali obetovaním sa Bohu, obetovaním seba samých, našich radostí a našich bolestí, našich úspechov i našich neúspechov za spásu sveta.

OKTÓBER 2009

Všeobecný: Aby kresťania prežívali nedeľu ako deň oslavy zmŕtvychvstalého Pána a zúčastňovali sa na svätej omši.
Misijný: Aby všetok Boží ľud horlivo prevzal svoju vlastnú misionársku zodpovednosť za hlásanie evanjelia všetkému stvoreniu a pokladal ju za najvyššiu službu ľudstvu.
Úmysel KBS: Aby sme Pannu Máriu o orodovanie u Boha prosili zvlášť svätým ružencom.